علاوه بر نتايجى که حرکات وضعى و انتقالى زمين بر روى زندگى اجتماعى انسان دارد کره ماه هم داراى چنين اثراتى نيز هست، اولين اثر آن ايجاد ماه و سال قمرى است که شرح آن گذشت، جذر و مد هم داراى چنين اثرى بر روى زندگى دسته‌اى از افراد که در ساحل درياها ساکن هستند مى‌‌گذارد زيرا:


در گردش ماه به دور زمين هميشه قوه جاذبه و قوه گريز از مرکز دو کره بر روى هم اثر مى‌گذارند، ايجاد مد نتيجه مستقيم قوه جاذبه کره ماه بر روى کره زمين است. هنگام گردش کره ماه بر روى مدار گردش خود به دور کره‌زمين تا شعاعى قوه جاذبه ماه بر روى سطح زمين اثر مى‌گذارد. منتها اين اثر در روى آب‌ها بر خلاف خشکى‌ها چشمگير است. قوه جاذبه ماه در طول مدار گردش آب‌ها را به‌سمت خود مى‌کشد و با بالا آمدن آب‌ها در سراسر درياها آب از سطح معمولى خود بالاتر آمده و در حاشيه‌اى از ساحل تقريباً به زير آب‌ مى‌رود (مد) در اين حالت کشتى‌هائى که قادر نيستند به ساحل نزديک شوند از موقعيت استفاده نموده خود را به‌ساحل نزديک‌تر مى‌نمايند و در اين حالت برخى قايق‌ها خود را به محلى از ساحل مى‌رسانند و به تخليه بار خود مى‌پردازند که در حالت جذر امکان‌پذير نيست.


هنگامى‌که ماه به گردش خود ادامه مى‌دهد تا شعاعى نيروى جاذبه آن اثر مى‌گذارد و دورتر از آن اين اثر از بين مى‌رود و آب به حالت اوليه خود بازمى‌گردد (جذر) و در اين حالت است که کشتى‌ها براى به گل نشستن، خود را از ساحل دور نموده و تغيير جا مى‌دهند و بر اثر محاسبه و اطلاعى که از مدت زمانى جذر و مد دارند قبل از آغاز جذر، خود را از محل دور مى‌نمايند.