اگر زمين خانوار اندک باشد، آن را به زير آيش نمى‌برند بلکه با کشت گياهان علوفه‌اى و حبوبات که ريشه آنها به تقويت خاک کمک مى‌نمايد تقويت آيش را جبران مى‌نمايند. در منطقه کهگيلويه کشت شبدر در رأس کشت‌هاى تقويت خاک قرار داشت و پس از آن نخود و ماش کشت مى‌گرديد، بدين طريق که پس از دروى گندم بلافاصله بدون شخم زدن داخل زمين ماش مى‌پاشند. ماش خيلى زود آماده درو شده جاى آن شبدر کاشته مى‌شود. از شبدر حدود سه بار بهره‌بردارى شده پس از آخرين درو جاى آن به کشت شلتوک اختصاص مى‌يابد زيرا کشت شلتوک به زمين تقويت شده نياز دارد و کشت شبدر زمين را تقويت مى‌نمايد. (جدول دور تسلسل کشت در رابطه با تقويت زمين (بدون آيش) دمرود بوير احمد سفلي، منطقه کهگيلويه).

دوره تسلسل کشت در رابطه با تقويت زمين (بدون آيش) در مورد بويراحمد سفلي، منطقه کهکيلويه

تقويم کشت
قطعه A
قطعه B
مهر
آبان
آذر
برداشت شلتوک، کشت گندم
گندم
گندم
برداشت ماش
کود و شخم، آماده کشت شبدر
شبدر
دى
بهمن
اسفند
گندم
گندم
گندم
شبدر
شبدر
شبدر
فروردين
ارديبهشت
خرداد
گندم
گندم
گندم
شبدر
شبدر
شبدر
تير
مرداد
شهريور
برداشت گندم، کشت ماش
ماش
ماش
آخرين برداشتت شبدر
کشت شلتوک
شلتوک


تقويم کشت خانوارهاى کم‌زمين براساس جدول (دور تسلسل کشت در رابطه با تقويت زمين (بدون آيش) درمرود بوير احمد سفلي، منطقه کهگيلويه) چنين محاسبه مى‌گردد:


گندم ۱۰ ماه
شبدر ۸ ماه
شلتوک ۳ ماه
کود، شخم، درو ۳ ماه
جمع ۲۴ ماه (دو قطعه)


برخى خانوارهاى کم‌ زمين (حدود ۶ قفيز) علاوه بر شبدر براى تقويت زمين‌هاى خود بلافاصله پس از دروى گندم جاى آن را بدون شخم زدن، در کلش آن ماش مى‌پاشند. (ده شتر خوان منطقه دمرود بويراحمد سفلي)، در اين‌صورت تقويم کشت خانوارها بدون‌ترتيب مشخص مى‌گردد:


گندم ۹ماه
ماش ۳ ماه
شبدر ۷ ماه
شلتوک ۳ ماه
شخم، درو، کود ۲ ماه
جمع ۲۴ ماه ( دو قطعه)


در اين‌صورت ملاحظه مى‌گردد که خانوار کم زمين، زمين خود را به زير آيش نمى‌برد بلکه با کشت شبدر و ماش به تقويت زمين مى‌پردازند و در واقع کشت و برداشت شبدر و يا شبدر و ماش از نظر تقويم کشت تقريباً به‌همان زمانى نياز دارد که برخى از خانوارها زمين خود را به زير آيش مى‌برند. (جدول وضع به آيش گذاردن زمين خانوار در منطقه کهگيلويه ”دشت روم بويراحمد عليا“ و وضع به آيش گذاردن زمين خانوار در منطقه کهگيلويه ”دشت روم بويراحمد عليا“).

وضع به آيش گذاردن زمين خانوار در منطقه کهگيلويه (دشت روم بويراحمد عليا)

تقويم کشت قطعه A قطعه B
سال اول
مهر کشت گندم آيش
آبان کشت گندم آيش
آذر کشت گندم آيش
دى کشت گندم آيش
بهمن کشت گندم آيش
اسفند کشت گندم آيش
فروردين کشت گندم کشت نخود
ارديبهشت کشت گندم کشت نخود
خرداد کشت گندم کشت نخود
تير برداشت گندم کشت نخود
مرداد آيش برداشت نخود
شهريور آيش شخم جهت کشت گندم