به واسطه يکسان نبودن ماهيت خاک‌ها در مناطق مختلف زارعين محلى جهت کشت به تقويت سنتى قشر نازکى از سطح روئين خاک مى‌پردازند. مشهورترين راه‌هاى اين تقويت عبارتند از: