ابن شرقی
نویسنده حسن صفری نادری
مآخذ ابن‌ اثیر، اللباب‌، قاهره‌، 1356ق‌؛ ابن‌ جوزی‌، عبدالرحمان‌، المنتظم‌، حیدرآباد دکن‌، 1357ق‌/1938م‌؛ خطیب‌ بغدادی‌، احمد، تاریخ‌ بغداد، قاهره‌، 1349ق‌، ذهبی‌، محمد، تذکرهٔ الحفاظ، حیدرآباد دکن‌، 1333-1334ق‌؛ همو، سیر اعلام‌ النبلاء، به‌ کوشش‌ شعیب‌ ارنؤوط و ابراهیم‌ ذیبق‌، بیروت‌، 1404ق‌/ 1984م‌؛ همو، میزان‌ الاعتدال‌، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی‌، بیروت‌، 1382ق‌/ 1963م‌؛ سمعانی‌، عبدالکریم‌، الانساب‌، حیدرآباد دکن‌، 1397ق‌/ 1977م‌؛ ظاهریه‌، خطی‌ (مجامیع‌)؛ یاقوت‌، بلدان‌. حسن‌ صفری‌ نادری‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * زا ن‌ * 2 * زا