ابن شرف قیروانی
نویسنده محمد علی لسانی فشارکی
مآخذ ابن‌ ابار، محمد، اعتاب‌ الکتاب‌، به‌ کوشش‌ صالح‌ اشتر، دمشق‌، 1380ق‌/ 1961م‌؛ همو، التکملهٔ لکتاب‌ الصلهٔ، به‌ کوشش‌ عزت‌ عطار حسینی‌، قاهره‌، 1375ق‌/ 1965م‌؛ همو، الحلهٔ السیراء، به‌ کوشش‌ حسین‌ مؤنس‌، قاهره‌، 1963م‌؛ ابن‌ ابی‌ اصبع‌، عبدالعظیم‌، تحریر التحبیر، به‌ کوشش‌ حفنی‌ محمد شرف‌، قاهره‌، 1383ق‌؛ ابن‌ بسام‌، علی‌، الذخیرهٔ فی‌ محاسن‌ اهل‌ الجزیرهٔ، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، تونس‌، 1399ق‌/ 1979م‌؛ ابن‌ بشکوال‌، خلف‌، الصلهٔ، قاهره‌، 1966م‌؛ ابن‌ خلدون‌، العبر؛ همو، مقدمهٔ، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربی‌؛ ابن‌ خلکان‌، وفیات‌؛ ابن‌ دحیه‌، عمر، المُطرب‌، به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ ابیاری‌ و دیگران‌، قاهره‌، 1955م‌؛ ابن‌ رشیق‌ قیروانی‌، دیوان‌، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ یاغی‌، بیروت‌، 1409ق‌/1989م‌؛ ابن‌ سعید، علی‌، رایات‌ المبرزین‌، به‌ کوشش‌ نعمان‌ عبدالمتعال‌ قاضی‌، قاهره‌، 1393ق‌/1973م‌؛ همو، عنوان‌ المُرَقّصات‌ و المطربات‌، قاهره‌، 1286ق‌؛ همو، المغرب‌، به‌ کوشش‌ شوقی‌ ضیف‌، قاهره‌، 1955م‌؛ ابن‌ شاکر کتبی‌، محمد، فوات‌ الوفیات‌، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌، 1973م‌؛ ابن‌ شرف‌، محمد، دیوان‌ ابن‌ شرف‌ القیروانی‌، به‌ کوشش‌ حسن‌ ذکری‌ حسن‌، قاهره‌، مکتبهٔ الکلیات‌ الازهریهٔ؛ همو، «رسائل‌ الانتقاد» به‌ کوشش‌ حسن‌ حسنی‌ عبدالوهاب‌، همراه‌ رسائل‌ البلغاء محمد کردعلی‌، قاهره‌، 1331ق‌/1913م‌؛ همو، رسائل‌ الانتقاد، به‌ کوشش‌ حسن‌ حسنی‌ عبدالوهاب‌، بیروت‌، 1404ق‌/1983م‌؛ ابن‌ صیرفی‌، علی‌، الافضلیات‌، به‌ کوشش‌ ولید قصاب‌ و عبدالعزیز مانع‌، دمشق‌، 1402ق‌/1982م‌؛ ابن‌ ظافر، علی‌ بدائع‌ البدائه‌، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، قاهره‌، 1970م‌؛ ابن‌ عامر، احمد، تونس‌ عبرالتاریخ‌، تونس‌، 1379ق‌/1960م‌؛ ابن‌ عذاری‌، محمد، البیان‌ المغرب‌، به‌ کوشش‌ ج‌. س‌. کولان‌ ولوی‌ پرووانسال‌، لیدن‌، 1948م‌؛ ابن‌ فضل‌الله‌ عمری‌، احمد ابن‌ یحیی‌، مسالک‌ الابصار فی‌ ممالک‌ الامصار، نسخهٔ عکسی‌ موجود در کتابخانهٔ مرکز؛ بستانی‌؛ بلفیقی‌، ابراهیم‌، المقتضب‌ من‌ کتاب‌ تحفهٔ القادم‌ ابن‌ ابار، به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ ابیاری‌، بیروت‌، 1983م‌؛ تجانی‌، عبدالله‌، رحلهٔ، به‌ کوشش‌ حسن‌ حسنی‌ عبدالوهاب‌، تونس‌، 1377ق‌/1958م‌؛ جامعه‌، خطی‌؛ حسن‌، ذکری‌ حسن‌، مقدمه‌ بر دیوان‌ (نک: ابن‌ شرف‌ در همین‌ مآخذ)؛ رحمهٔ، محمد سلامهٔ یوسف‌، ابن‌ رشیق‌ القیروانی‌ و آراؤه‌ البیانیهٔ و النقدیهٔ، قاهره‌، مطابع‌ اهرام‌ التجاریهٔ؛ سمعانی‌، عبدالکریم‌، الانساب‌، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ معلمی‌ یمانی‌، حیدرآباد دکن‌، 1382ق‌/ 1962م‌؛ سیوطی‌، بغیهٔ الوعاهٔ، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، قاهره‌، 1384ق‌؛ صفدی‌، خلیل‌، الوافی‌ بالوفیات‌، به‌ کوشش‌ هلموت‌ ریتر، بیروت‌، 1381ق‌/ 1961م‌؛ ضبی‌، احمد بن‌ یحیی‌، بُغیهٔ الملتمس‌، قاهره‌، 1967م‌؛ عباس‌، احسان‌، تاریخ‌ النقد الادبی‌ عندالعرب‌، عمان‌، 1971م‌؛ عبدالوهاب‌، حسن‌ حسنی‌، مقدمه‌ بر رسائل‌ الانتقاد (نک: ابن‌ شرف‌ در همین‌ مآخذ)؛ عمادالدین‌ کاتب‌، محمد، خریدهٔ القصر، قسم‌ شعراءالمغرب‌ و الاندلس‌، به‌ کوشش‌ آذرتاش‌ آذرنوش‌ و دیگران‌، تونس‌، 1971م‌؛ فتح‌ بن‌ خاقان‌، ابونصر، قلائد العقیان‌، بولاق‌، 1284ق‌؛ قفطی‌، علی‌، انباء الرواهٔ، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، قاهره‌، 1369ق‌/1950م‌؛ کرو، ابوالقاسم‌ محمد و عبدالله‌ شریط، شخصیات‌ ادبیهٔ من‌ المشرق‌ و المغرب‌، بیروت‌، 1966م‌؛ مدرس‌، محمدعلی‌، ریحانهٔ الادب‌، تبریز، 1346ش‌؛ مراکشی‌، عبدالواحد، المعجب‌، به‌ کوشش‌ محمد سعید العریان‌ و محمد العربی‌ العلمی‌، قاهره‌، 1949م‌؛ مقری‌ تلمسانی‌، احمد، نفح‌ الطیب‌، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌، 1968م‌؛ نویری‌، احمد، نهایهٔ الارب‌، قاهره‌، المؤسسهٔ المصریهٔ العامهٔ؛ نیفر، محمد، عنوان‌ الاریب‌، تونس‌، 1351ق‌؛ وزیر سراج‌، محمد، الحلل‌ السندسیهٔ، به‌ کوشش‌ محمد حبیب‌ هیله‌، تونس‌، 1970م‌؛ یاقوت‌، ادبا. محمدعلی‌ لسانی‌ فشارکی‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * زا ن‌ * 2 * زا