ابن شرفشاه
نویسنده جعفر سجادی
مآخذ ابن‌ تغری‌ بردی‌، یوسف‌، النجوم‌ الزاهرهٔ، قاهره‌، 1383ق‌/1963م‌؛ ابن‌ حجر، احمد، الدرر الکامنهٔ، حیدرآباد دکن‌، 1973م‌؛ ابن‌ قاضی‌ شهبه‌، ابوبکر، طبقات‌ الشافعیهٔ، به‌ کوشش‌ حافظ عبدالعلیم‌ خان‌، حیدرآباد دکن‌، 1979م‌؛ افندی‌ اصفهانی‌، عبدالله‌، ریاض‌ العلماء، به‌ کوشش‌ محمود مرعشی‌ و احمد حسینی‌، قم‌، 1401ق‌/ 1981م‌؛ امین‌، محسن‌، اعیان‌ الشیعهٔ، به‌ کوشش‌ حسن‌ الامین‌، بیروت‌، 1403ق‌/ 1983م‌؛ بغدادی‌، هدیه‌؛ تیموریه‌، فهرست‌؛ حاجی‌ خلیفه‌، کشف‌؛ خوانساری‌، محمدباقر، روضات‌ الجنات‌، تهران‌، 1382ق‌/1962م‌؛ درویش‌، عدنان‌، فهرس‌ المخطوطات‌ العربیهٔ، دمشق‌، 1974م‌؛ دلجی‌، احمد، الفلاکهٔ و المفلوکون‌، بغداد، 1385ق‌/1965م‌؛ ذهبی‌، ذیول‌ العبر، به‌ کوشش‌ محمد سعید بن‌ بسیونی‌ زغلول‌، بیروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ رشیدالدین‌ فضل‌الله‌، مکاتبات‌ رشیدی‌، به‌ کوشش‌ محمد شفیع‌، لاهور، 1367ق‌/1948م‌؛ سبکی‌، عبدالوهاب‌، طبقات‌ الشافعیهٔ الکبری‌، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ سید، خطی‌؛ همو، فهرس‌ مخطوطات‌ المصورهٔ، قاهره‌، 1954م‌؛ سیوطی‌، بغیهٔ الوعاهٔ، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، قاهره‌، 1384ق‌/1964م‌؛ شورا، خطی‌؛ کوپریلی‌، خطی‌؛ مدرس‌، محمدعلی‌، ریحانهٔ الادب‌، تبریز، 1346ش‌؛ مرعشی‌، خطی‌؛ مشکوهٔ، خطی‌؛ وزیری‌، خطی‌؛ یافعی‌، عبدالله‌، مرا¸ت‌ الجنان‌، حیدرآباد دکن‌، 1337-1339ق‌؛ نیز: GAL. جعفر سجادی‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * زا ن‌ * 2 * زا