ابن شبل
مآخذ ابن‌ ابی‌ اصیبعه‌، احمد، عیون‌ الانباء، به‌ کوشش‌ آوگوست‌ مولر، قاهره‌، 1299ق‌/1882م‌؛ ابن‌ جوزی‌، عبدالرحمان‌، المنتظم‌، حیدرآباد دکن‌، 1359ق‌/1940م‌؛ ابن‌ خلکان‌، وفیات‌؛ ابن‌ دمیاطی‌، احمد، المستفاد من‌ ذیل‌ تاریخ‌ بغداد، به‌ کوشش‌ قیصر ابوفرح‌، بیروت‌، 1391ق‌/1971م‌؛ ابن‌ قفطی‌، علی‌، المحمدون‌ من‌ العشراء و اشعارهم‌، به‌ کوشش‌ ریاض‌ عبدالحمید مراد، دمشق‌، 1395ق‌/1975م‌؛ باخرزی‌، علی‌، دمیهٔ القصر، به‌ کوشش‌ محمد التونجی‌، دمشق‌، 1391ق‌/1971م‌؛ حاجی‌ خلیفه‌، کشف‌؛ ذهبی‌، محمد، سیر اعلام‌ النبلاء، به‌ کوشش‌ شعیب‌ ارنؤوط و محمد نعیم‌ عرقوسی‌، بیروت‌، 1405ق‌/1984م‌؛ سمعانی‌، عبدالکریم‌، الانساب‌، حیدرآباد دکن‌، 1397ق‌/1977م‌؛ شهرزوری‌، محمد، نزههٔالارواح‌ و روضهٔ الافراح‌، به‌ کوشش‌ خورشید احمد، حیدرآباد دکن‌، 1396ق‌/1976م‌؛ صفدی‌، خلیل‌، الوافی‌ بالوفیات‌، به‌ کوشش‌ س‌. ددرینگ‌، دمشق‌، 1953م‌؛ یاقوت‌، ادبا. بخش‌ علوم‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * زا ن‌ * 2 * زا