ابن شباط
نویسنده ابوالفضل بیرجندی
مآخذ ابن‌ خیر، محمد، فهرسهٔ، به‌ کوشش‌ فرانسیکو کودرا و خ‌. ریبراتاراگو، بغداد، 1382ق‌/1963م‌؛ بستانی‌ ف‌؛ زرکلی‌، اعلام‌؛ کحاله‌، عمررضا، معجم‌ المؤلفین‌، دمشق‌، 1376ق‌/1957م‌؛ مخلوف‌، محمد، شجرهٔ النور الزکیهٔ، قاهره‌، 1350ق‌؛ نیفر، محمد، عنوان‌ الادیب‌، تونس‌، 1351ق‌. ابوالفضل‌ بیرجندی‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * زا ن‌ * 2 * زا