ابن اقلیشی
نویسنده حسن یوسفی اشکوری
مآخذ ابن‌ ابار، محمد، التکملهٔ لکتاب‌ الصّلهٔ، قاهره‌، 1375ق‌/1956م‌؛ ابن‌ عماد، عبدالحی‌، شذرات‌ الذهب‌، قاهره‌، 1350ق‌؛ ابن‌ فرحون‌، ابراهیم‌، الدیباج‌ المذهّب‌، به‌ کوشش‌ محمد احمدی‌ ابوالنور، قاهره‌، 1394ق‌/1974م‌؛ جامعه‌، خطی‌؛ ذهبی‌، محمد، سیر اعلام‌ النبلاء، به‌ کوشش‌ شعیب‌ ارنوؤط و محمد نعیم‌ عرقسوسی‌، بیروت‌، 1985م‌؛ سرکیس‌، چاپی‌؛ سید، خطی‌؛ سیوطی‌، بغیهٔ الوعاهٔ، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، قاهره‌، 1384ق‌/1964م‌؛ شکیب‌ ارسلان‌، الحلل‌ السندسیهٔ، قاهره‌، 1355- 1358ق‌؛ عباس‌، احسان‌، اخبار و تراجم‌ اندلسیهٔ، بیروت‌، 1963م‌؛ مخلوف‌، محمد، الشجرهٔ النور الزکیهٔ، بیروت‌، 1349ق‌؛ مقری‌، احمد، نفح‌ الطیب‌، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌، 1388ق‌/1968م‌، یاقوت‌، بلدان‌؛ نیز: GAL; GAL, S. حسن‌ یوسفی‌ اشکوری‌ نمونه‌ اول‌ و تایپ‌ مجدد (رب) 20/3/76 ن‌ * 2 * (رب) 7/5/76