ابن افضل
نویسنده صادق سجادی
مآخذ ابن‌ اثیر الکامل‌، بیروت‌، 1402ق‌/1982م‌؛ ابن‌ ایاس‌، محمد، بدائع‌ الزهور، به‌ کوشش‌ محمد مصطفی‌، قاهره‌، 1402ق‌/1982م‌؛ ابن‌ تغری‌ بردی‌، النجوم‌ الزاهرهٔ، قاهره‌، 1348- 1358ق‌؛ ابن‌ جوزی‌، یوسف‌، مرا¸هٔ الزمان‌، حیدرآباد دکن‌، 1370ق‌/ 1951م‌؛ ابن‌ خلکان‌، وفیات‌ الاعیان‌، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌، 1970م‌؛ ابن‌ سعید، علی‌، المُغرب‌ فی‌ حلی‌ المَغرب‌، به‌ کوشش‌ حسن‌ نصار، قاهره‌، 1970م‌؛ ابن‌ قلانسی‌، ابویعلی‌، ذیل‌ تاریخ‌ دمشق‌، بیروت‌، 1908م‌؛ دواداری‌، عبدالله‌، کنز الدرر، به‌ کوشش‌ صلاح‌الدین‌ منجد، قاهره‌، 1380ق‌/1961م‌؛ ذهبی‌، شمس‌الدین‌ محمد، العبر، بیروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ زامباور، ادوارد ریتر، معجم‌ الانساب‌ ، ترجمهٔ محمد زکی‌ محسن‌ بیک‌ و دیگران‌، بیروت‌، 1400ق‌/1980م‌؛ مقریزی‌، احمد، خطط، بولاق‌، 1370ق‌. صادق‌ سجادی‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * (رب) 5/3/76 ن‌ * 2 * (رب) 7/5/76