ابن اغلب
نویسنده صادق سجادی
مآخذ ابن‌ ابی‌ دینار، محمد، المونس‌، به‌ کوشش‌ محمد شمّام‌، تونس‌، 1387ق‌/1967م‌؛ ابن‌ اثیر، الکامل‌؛ ابن‌ خلدون‌، العبر؛ ابن‌ عذاری‌، احمد، البیان‌ المغرب‌، به‌ کوشش‌ رینهارت‌ دوزی‌، لیدن‌، 1848م‌؛ ابوالفدا، المختصر فی‌ اخبار البشر، بیروت‌، 1959م‌؛ احمد، عزیز، تاریخ‌ سیسیل‌ در دورهٔ اسلامی‌، ترجمهٔ تقی‌ لطفی‌ و محمد جعفر یاحقی‌، تهران‌، 1362ش‌؛ سالم‌، عبدالعزیز و احمد مختار عبادی‌، تاریخ‌ البحریهٔ الاسلامیهٔ فی‌ المغرب‌ و الاندلس‌، بیروت‌، 1969م‌؛ سراج‌ اندلسی‌، محمد، الحلل‌ السندسیهٔ، به‌ کوشش‌ محمد حبیب‌ الهیلهٔ، تونس‌، 1970م‌؛ عباس‌، احسان‌، العرب‌ فی‌ صقلیهٔ، بیروت‌، 1975م‌؛ مدنی‌، احمد توفیق‌، المسلمون‌ فی‌ جزیرهٔ صقیلهٔ و جنوب‌ ایطالیا، الجزایر، 1365ق‌؛ واسیلیف‌، و.، العرب‌ و الروم‌، ترجمهٔ محمد عبدالهادی‌ شعیره‌ و فؤاد حسنین‌ علی‌، بیروت‌، 1934م‌. صادق‌ سجادی‌ تایپ‌ مجدد و نمونه‌ اول‌ (رب) 4/3/76 ن‌ * 2 * (رب) 6/5/76