ابن اعوج
نویسنده علی اکبر ضیایی
مآخذ محبی‌، محمدامین‌، خلاصهٔ الاثر فی‌ اعیان‌ القرن‌ الحادی‌ العشر، قاهره‌، 1284ق‌/1867م‌؛ نامهٔ دانشوران‌، تهران‌، 1312ق‌. علی‌ اکبر ضیایی‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * (رب) 3/3/76 ن‌ * 2 * (رب) 6/5/76