ابن اعلم
نویسنده غلامرضا جمشیدنژاد اول
مآخذ آقابزرگ‌، الذریعهٔ؛ همو، طبقات‌ اعلام‌ الشیعهٔ، قرن‌ 4، بیروت‌، 1390ق‌/ 1971م‌؛ ابن‌ ابی‌ منصور، یحیی‌، الزیج‌ المأمونی‌ الممتحن‌، به‌ کوشش‌ فؤاد سزگین‌، فرانکفورت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ ابن‌ طاووس‌، علی‌، فرج‌ المهموم‌، قم‌، 1363ش‌؛ ابن‌ عبری‌، گریگوریوس‌، تاریخ‌ مختصر الدول‌، بیروت‌، 1958م‌؛ ابوریحان‌ بیرونی‌، «رسالهٔ تمهید المستقر»، رسائل‌، حیدرآباد دکن‌، 1367ق‌/ 1946م‌؛ امین‌، محسن‌، اعیان‌ الشیعه‌، بیروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ بغدادی‌، اسماعیل‌، هدیهٔ العارفین‌، استانبول‌، 1370ق‌/1951م‌؛ بیهقی‌، علی‌، تاریخ‌ حکماء الاسلام‌، به‌ کوشش‌ محمد کردعلی‌، دمشق‌، 1365ق‌/ 1946م‌؛ تنوخی‌، محسن‌، الفرج‌ بعدالشدهٔ، به‌ کوشش‌ عبود شالجی‌، بیروت‌، 1398ق‌/1978م‌؛ شهرزوری‌، محمد، نزههٔ الارواح‌ و روضهٔ الافراح‌، به‌ کوشش‌ خورشید احمد، حیدرآباد دکن‌، 1396ق‌/1976م‌؛ قفطی‌، علی‌، اخبار الحکماء، قاهره‌، 1326ق‌/1908م‌؛ مدرس‌، محمدعلی‌، ریحانهٔ الادب‌، تبریز، شفق‌؛ نامهٔ دانشوران‌؛ نیز: Ahlward; GAS; Suter, Heinrich, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werk, Leipzig, 1900. غلامرضا جمشیدنژاد تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * (رب) 3/3/76 ن‌ * 2 * (رب) 7/5/76