ابن اشناس
نویسنده حسن یوسفی اشکوری
مآخذ ابن‌ طاووس‌، علی‌، الاقبال‌ لصالح‌ الاعمال‌، تهران‌، 1314ق‌/ 1896م‌؛ استادی‌، رضا، «ابن‌ اشناس‌»، آینده‌، س‌ 5، شم 1، فروردین‌ - خرداد 1358ش‌؛ افندی‌ اصفهانی‌، عبدالله‌، ریاض‌ العلماء، به‌ کوشش‌ محمود مرعشی‌ و احمد حسینی‌، قم‌، 1401ق‌/1981م‌؛ بیهقی‌، ابوالفضل‌، تاریخ‌، به‌ کوشش‌ علی‌اکبر فیاض‌، مشهد، 1350ش‌؛ حر عاملی‌، محمد، امل‌ الا¸مل‌، به‌ کوشش‌ احمد حسینی‌، قم‌، 1362ش‌؛ خطیب‌ بغدادی‌، احمد، تاریخ‌ بغداد، قاهره‌، 1349ق‌/1930م‌؛ طوسی‌، محمد، الخلاف‌، تهران‌، 1377ق‌؛ کاظمی‌، عبدالنبی‌، تکملهٔ الرجال‌، به‌ کوشش‌ محمدصادق‌ بحرالعلوم‌، نجف‌؛ موحد ابطحی‌ اصفهانی‌، محمدعلی‌، تهذیب‌ المقال‌، نجف‌، 1390ق‌.حسن‌ یوسفی‌ اشکوری‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * (رب) 11/2/76 ن‌ * 2 * (رب) 20/3/76