ابن اشعث، محمد
نویسنده حسن یوسفی اشکوری
مآخذ ابن‌ اشعث‌، محمد، الاشعثیات‌، همراه‌ قرب‌ الاسناد حمیری‌، تهران‌، مکتبهٔ نینوی‌ الحدیثه‌؛ ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، لسان‌ المیزان‌، حیدرآباد، 1331ق‌؛ ابن‌ قولویه‌، جعفر، کامل‌ الزیارات‌، به‌ کوشش‌ عبدالحسین‌ امینی‌، نجف‌، 1356ق‌؛ افندی‌ اصفهانی‌، عبدالله‌، ریاض‌ العلماء، به‌ کوشش‌ محمود مرعشی‌ و احمد حسینی‌، قم‌، 1401ق‌؛ حلی‌، حسن‌، رجال‌، تهران‌، 1342ش‌؛ خوانساری‌، محمدباقر، روضات‌ الجنات‌، بیروت‌، دارالکتاب‌ العربی‌؛ ذهبی‌، شمس‌الدین‌ محمد، میزان‌ الاعتدال‌، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی‌، بیروت‌، 1382ق‌، 4/27-28؛ طوسی‌، محمد، الاستبصار، به‌ کوشش‌ حسن‌ موسوی‌ خرسان‌ و محمد آخوندی‌، تهران‌، 1390ق‌؛ همو، تهذیب‌ الاحکام‌، به‌ کوشش‌ حسن‌ خرسان‌، تهران‌، 1362ش‌؛ همو، فهرست‌، به‌ کوشش‌ محمود رامیار، مشهد، 1351ش‌؛ نجاشی‌، احمد، رجال‌، قم‌، مکتبهٔ الداوری‌؛ نوری‌، حسین‌، مستدرک‌ الوسائل‌، تهران‌، 1321ق‌. حسن‌ یوسفی‌ اشکوری‌ تایپ‌ و مجدد و ن‌ * 1 * (رب) 11/2/75 ن‌ * 2 * (رب) 6/5/76