ابن اسلت
نویسنده آذرتاش آذرنوش
مآخذ ابن‌ ابی‌ عون‌، ابراهیم‌، التشبیهات‌، به‌ کوشش‌ محمد عبدالمعیدخان‌، لندن‌، 1369ق‌/1950م‌؛ ابن‌ اثیر، اُسد الغابهٔ، بیروت‌، 1286ق‌؛ همو، الکامل‌؛ ابن‌ اسحاق‌، محمد، سیرهٔ النبی‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، قاهره‌، مکتبهٔ محمد علی‌ صبیح‌؛ ابن‌ بدران‌، عبدالقادر، تهذیب‌ تاریخ‌ ابن‌ عساکر، دمشق‌، 1349ق‌/1930م‌؛ ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، الاصابهٔ، قاهره‌، 1328ق‌؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، جمهرهٔ انساب‌ العرب‌، بیروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ ابن‌ درید، محمد، الاشتقاق‌، به‌ کوشش‌ ادوارد زاخائو و یولیوس‌ لپرت‌، لیدن‌، 1322ق‌؛ ابن‌ سلام‌ جمهی‌، محمد، طبقات‌ الشعراء، به‌ کوشش‌ جوزف‌ هیل‌، لیدن‌، 1913م‌؛ ابن‌ کثیر، البدایهٔ؛ همو، تفسیر القرآن‌ الکریم‌، بیروت‌، 1400ق‌/1980م‌؛ ابن‌ هشام‌، السیرهٔ النبویهٔ، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ سقا و دیگران‌، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربی‌؛ ابوزید قرشی‌، محمد، جمهرهٔ اشعار العرب‌، بیروت‌، دارصادر؛ ابوالفرج‌ اصفهانی‌، علی‌، الاغانی‌، بولاق‌، 1285ق‌/1868م‌؛ اصمعی‌، عبدالملک‌، الکنز اللغوی‌، به‌ کوشش‌ اگوست‌ هفنر، بیروت‌، 1903م‌؛ بحتری‌، ابوولید، الحماسهٔ، به‌ کوشش‌ کمال‌ مصطفی‌، قاهره‌، 1929م‌؛ بغدادی‌، عبدالقادر، خزانهٔ الادب‌، بولاق‌، 1299ق‌/1882م‌؛ بکری‌، ابوعبید، سمط اللا¸لی‌، به‌ کوشش‌ عبدالعزیز میمنی‌، قاهره‌، 1354ق‌/1936م‌؛ جاحظ، عمرو، البیان‌ و التبیین‌، به‌ کوشش‌ حسن‌ بن‌ سندوبی‌، قاهره‌، 1351ق‌/1932م‌؛ همو، الحیوان‌، به‌ کوشش‌ عبدالسلام‌ محمد هارون‌، بیروت‌، 1388ق‌/1969م‌؛ ذهبی‌، محمد، تاریخ‌ الاسلام‌، قاهره‌، 1367ق‌؛ سقا، مصطفی‌ و دیگران‌، شروح‌ سقط الزّند، قاهره‌، 1365ق‌/1946م‌؛ سیوطی‌، الدر المنثور، بیروت‌، 1403ق‌/ 1983م‌؛ طبرسی‌، فضل‌، مجمع‌ البیان‌، بیروت‌، دارمکتبهٔ الحیاهٔ؛ طبری‌، تاریخ‌، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، بیروت‌، 1960- 1968م‌؛ همو، تفسیر، بیروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ عباسی‌، عبدالرحیم‌، معاهد التنصیص‌، بولاق‌، 1274ق‌/ 1858م‌؛ قالی‌، اسماعیل‌، الامالی‌، قاهره‌، 1373ق‌/1954م‌؛ قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌، بیروت‌، 1965م‌؛ مفضّل‌ ضبّی‌، محمد، المفضلیات‌، به‌ کوشش‌ احمد محمدشاکر و عبدالسلام‌ محمد هارون‌، قاهره‌، 1383ق‌/ 1964م‌؛ نیشابوری‌، علی‌، اسباب‌ النزول‌، بیروت‌، دارالکتب‌ العلمیه‌؛ نیز: Blach I re, R., Histoire de la litt E rature arabe, Paris, 1964. آذرتاش‌ آذرنوش‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * (رب) 6/12/75