ابن اسد فارقی
نویسنده آذرتاش آذرنوش
مآخذ ابن‌ ازرق‌ فارقی‌، احمد بن‌ یوسف‌، تاریخ‌ الفارقی‌، به‌ کوشش‌ بدوی‌ عبداللطیف‌ عوض‌، قاهره‌، 1379ق‌/1959م‌؛ ابن‌ تغری‌ بردی‌، النجوم‌؛ بستانی‌؛ ذهبی‌، محمد، سیر اعلام‌ النبلاء، به‌ کوشش‌ شعیب‌ ارنؤوط، بیروت‌، 1405ق‌/1984م‌؛ همو، العبر، به‌ کوشش‌ محمدسعید بن‌ بسیونی‌ زغلول‌، بیروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ سیوطی‌، بغیهٔ الوعاهٔ، قاهره‌، 1326ق‌؛ صفدی‌، خلیل‌، الوافی‌ بالوفیات‌، به‌ کوشش‌ شکری‌ فیصل‌، بیروت‌، 1401ق‌/1981م‌؛ عمادالدین‌ کاتب‌، محمد، خریدهٔ القصر، به‌ کوشش‌ شکری‌ فیصل‌، دمشق‌، 1378ق‌/1959م‌؛ فیروزآبادی‌، محمد، البلغهٔ، به‌ کوشش‌ محمد مصری‌، دمشق‌، 1392ق‌/1972م‌؛ قفطی‌، علی‌ بن‌ یوسف‌، انباه‌ الرواهٔ، قاهره‌، 1369ق‌/1950م‌؛ کتبی‌، محمد، فوات‌ الوفیات‌، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌، 1973م‌؛ میمنی‌، عبدالعزیز، «الافصاح‌ عن‌ ابیات‌ مشکلهٔ الایضاح‌ للفارقی‌»، مجلهٔ المجمع‌ العلمی‌ العربی‌، شم 34، جزء اول‌، دمشق‌، 1378ق‌/1959م‌؛ یافعی‌، عبدالله‌، مرآهٔ الجنان‌، حیدرآباد دکن‌، 1337- 1339ق‌؛ یاقوت‌، ادباء؛ نیز: S. GAL,آذرتاش‌ آذرنوش‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * (رب) 2/12/75 ن‌ * 2 * (رب) 24/1/76