ابوالبختری، وهب
نویسنده احمد پاکتچی
مآخذ ابن بابویه، محمدبن علی، الخصال، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1389ق؛ همو، «مشیخه»، من لایحضره الفقیه، نجف، 1376ق؛ ابن حبان، محمد، المجروحین، به کوشش محمود ابراهیم زاید، بیروت، 1396ق؛ ابن حبیب، محمد، المنمّق، به کوشش خورشید احمد فارق، حیدرآباد دکن، 1384ق/1964م؛ ابن حجر عسقلانی، احمدبن علی، لسان المیزان، حیدرآباد دکن، 1329-1331ق؛ ابن داوود حلی، حسن بن علی، الرجال، به کوشش جلال‌الدین محدث، تهران، 1342ش؛ ابن رسته، احمدبن عمر، الاعلاق النفیسه، به کوشش دخویه، لیدن، 1891م؛ ابن سعد، محمد، کتاب الطبقات الکبیر، به کوشش ادوارد زاخاو، لیدن، 1904-1916م؛ ابن شهر آشوب، محمدبن علی، مناقب آل ابی‌طالب، قم، انتشارات علامه؛ ابن عبدالبر، یوسف بن عبداللـه، «الاستیعاب»، الاصابۀ ابن حجر عسقلانی، مصر، 1328ق؛ ابن عدی، عبداللـه، الکامل فی الضعفاء، بیروت، 1405ق/1985م؛ ابن عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینه دمشق، نسخۀ عکسی موجود در کتابخانۀ مرکز؛ ابن فقیه همدانی، مختصر کتاب البلدان، به کوشش دخویه، لیدن، 1885م؛ ابن قتیبه، عبداللـه بن مسلم، الامامه و السیاسه، قاهره، 1388ق/1969م؛ همو، المعارف، به کوشش ثروت عکاشه، قاهره، 1960م؛ ابن کلبی، هشام بن محمد، جمهره النسب، به کوشش ناجی حسن، بیروت، 1407ق/1986م؛ ابن معین، یحیی، التاریخ، به کوشش احمد محمد نورسیف، مکه، 1399ق/1979م؛ ابن ندیم، الفهرست؛ ابوطالب الناطق یالحق، یحیی بن حسین، «الافاده فی تاریخ الاأئمه الساده»، اخبار الائمه الزیدیه، به کوشش مادلونگ، بیروت، 1987م؛ ابوالعباس حسنی، احمدبن ابراهیم، «المصابیح»، همان؛ ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، مقاتل الطالبیین، نجف، 1385ق/1965م؛ برقی، احمدبن محمد، الرجال، به کوشش جلال‌الدین محدث، تهران، 1342ش؛ جوزجانی، ابراهیم بن یعقوب، احوال الرجال، به کوشش صبحی بدری سامرائی، بیروت، 1405ق/1985م؛ حمیری، عبداللـه بن جعفر، قرب الاسناد، چاپ سنگی، قم؛ خطیب بغدادی، احمدبن علی، تاریخ بغداد، قاهره، 1349ق؛ خلیفه بن خیاط، التاریخ، به کوشش سهیل زکار، دمشق، 1968م؛ دارقطنی، علی بن عمر، الضعفاء و المتروکون، به کوشش موفق بن عبداللـه، ریاض، 1404ق/1984م؛ ذهبی، محمدبن احمد، سیر اعلام النبلاء، به کوشش شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت، 1406ق/1986م؛ زبیر بن زکار، جمهره نسب قریش، به کوشش محمود محمد شاکر، قاهره، 1381ق؛ طبری، محمدبن جریر، تاریخ، مصر، 1357ق؛ طوسی، محمدبن حسن، اختیار معرفه الرجال، به کوشش حسن مصطفوی، مشهد، 1348ق؛ همو، رجال، نجف، 1380ق/1961م؛ همو، الفهرست، به کوشش محمدصادق بحرالعلوم، نجف، المکتبه المرتضویه؛ عقیلی، محمدبن عمرو، کتاب الضعفاء الکبیر، به کوشش عبدالمعطی امین قلعجی، بیروت، 1404ق/1984م؛ قمی، حسن بن محمد، تاریخ قم، ترجمۀ حسن بن علی قمی، به کوشش جلال‌الدین تهرانی، تهران، 1353ش؛ کراجکی، محمد بن علی، کنزالفوائد، چاپ سنگی، تبریز، 1322ق؛ کندی، محمدبن یوسف، الولاه، به کوشش روون گست، بیروت، 1908م؛ مسعودی، علی بن حسین، التنبیه والاشراف، مصر، 1357ق؛ همو، اثبات الوصیه، قم، 1404ق؛ همو، مروج الذهب، به کوشش یوسف اسعد داغر، بیروت، 1385ق؛ مفید، محمدبن محمد، الارشاد، نجف، 1382ق؛ نجاشی، احمدبن علی، الرجال، به کوشش موسی زنجانی، قم، 1407ق؛ وکیع، محمدبن خلف، اخبار القضاه، مصر، 1366ق؛ یعقوبی، احمدبن اسحاق، تاریخ، بیروت، دارصادر. احمدپاکتچی