ابو ایوب مدینی
نویسنده عباس حجت جلالی
مآخذ ابن ندیم، الفهرست؛ ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، به کوشش علی محمد بجاوی و عبدالکریم ابراهیم عزباوی. قاهره، 1389-1390ق؛ بستانی؛ دانش پژوه، محمدتقی، نمونه‌ای از فهرست آثار دانشمندان ایرانی و اسلامی در غنا و موسیقی، تهران، 1355ش؛ لغت‌نامۀ دهخدا؛ مدرس، محمدعلی، ریحانه الادب، تبریز، 1346ش؛ یاقوت، ادبا؛ نیز: Farmer, H. G., A History of Arabian Music, London, 1967; id, »Sa῾adyah Gaon on the Influence of Music«, Studies in Oriental Music, Frankfurt, 1986, vol. I. عباس حجت جلالی