ابو اسحاق شامی
نویسنده حسین لاشیء
مآخذ آریا، غلامعلی، طریقۀ چشتیّه، تهران، 1365ش؛ امیر خورد، محمد مبارک علوی، سیر الاولیاء، ترجمۀ اعجاز الحق قدوسی، لاهور، 1980م؛ جامی، عبدالرحمن بن احمد، نفحات الانس، به کوشش مهدی توحیدی‌پور، تهران، 1336ش؛ غلام سرور، خزینه الاصفیاء، لکهنو، 1290ق؛ نامۀ دانشوران، قم، دارالفکر، 1379ق؛ نوشاهی، سیدظریف احمد، شریف التواریخ، گجرات، 1399ق/1979م؛ واعظ، اصیل‌الدین عبداللـه، مقصد الاقبال سلطانیه، به کوشش مایل هروی، تهران، 1351ش. حسین لاشیء