ابن نصوح
نویسنده محمد عبدعلی
مآخذ ابن نصوح، ده‌نامه، نسخۀ خطی کتابخانۀ ملک، شم‍ 2578؛ همو، محبت‌نامه، نسخۀ خطی کتابخانۀ ملک، شم‍ 14/4925؛ اوحدی بلیانی، تقی‌الدین، عرفات العاشقین، نسخۀ خطی کتابخانۀ ملک، شم‍ 5324؛ تقی‌الدین کاشی، محمدبن علی، خلاصه الاشعار، نسخۀ خطی کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات تهران، شم‍ 104 ب؛ حافظ ابرو، عبداللـه بن لطف اللـه، ذیل جامع التواریخ رشیدی، به کوشش خانبابا بیانی، تهران، 1350ش؛ دارالکتب، خطی فارسی؛ دولتشاه سمرقندی، تذکرﺓ الشعراء، به کوشش محمد رمضانی، تهران، 1338ش؛ رازی، امین احمد، هفت اقلیم، به کوشش جواد فاضل، تهران، 1340ش؛ سبحانی، توفیق، فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانۀ بروسه، تهران، 1368ش؛ صفا، ذبیح اللـه، تاریخ ادبیات در ایران، تهران، 1363ش؛ علاءالدولۀ سمنانی، احمدبن محمد، مصنفات فارسی، به کوشش نجیب مایل هروی، تهران، 1369ش؛ مایل هروی، نجیب، مقدمه بر مصنفات فارسی (نک‍ : هم‍ ، علاءالدولۀ سمنانی)؛ ملک، خطی، منوی، خطی. محمد عبدعلی