ابن نحوی
نویسنده حسن صفری نادری
مآخذ ابن ابار، محمدبن عبدالله، التکلمه لکتاب الصله، به کوشش فرانسیسکو کودرا، مادرید، 1882م؛ ابن ابی زرع فاسی، علی، الانیس المطرب، رباط، 1972م؛ ابن زیات، یوسف بن یحیی، التشوف الی رجال التصوفه، به کوشش آدولف فور، رباط، 1958م؛ ابن قاضی مکناسی، احمد، جذوه الاقتباس، رباط، 1974م؛ سبکی، عبدالوهاب بن علی، طبقات الشافعیه الکبری، به کوشش عبدالفتاح محمد حلو و محمود محمد طناحی، قاهره، 1386ق/1967م؛ سیوطی، بغیه الوعاه، قاهره، 1326ق؛ عمادالدین کاتب، محمد بن محمد، خریده القصر، به کوشش محمد مرزوقی و محمد عروسی مطوی، تونس، 1966م؛ غبرینی، احمدبن احمد، عنوان الدرایه، به کوشش عادل نویهش، بیروت، 1969م؛ قاضی عیاض، عیاض بن موسی، ترتیب المدارک، به کوشش احمد بکیر محمود، بیروت / طرابلس، 1387ق/1967م؛ نیز: GAL; GA:, S. حسن صفری نادری