ابن نجیم
نویسنده مهدی سلماسی
مآخذ ابن عماد، عبدالحی، شذرات‌الذهب، قاهره، 1351ق؛ ابن نجیم، الاشیاء و النظائر، به کوشش محمد مطیع حافظ، دمشق، 1403ق/1983م؛ همو، رسائل، به کوشش خلیل‌المیس، بیروت، 1400ق/1980م؛ احمد، سالم عبدالرزاق، فهرس مخطوطات مکتبه‌الاوقاف العامه فی‌الموصل، عراق، 1397ق/1977م؛ ازهریه، فهرست؛ تمیمی، تقی‌الدین ابن عبدالقادر، الطبقات‌السنیه، به کوشش عبدالفتاح حلو، ریاض، 1403ق/1983م؛ حافظ، محمد، مطیع، مقدمه بر الاشیاء (نک‍ : ابن نجیم در همین مآخذ)؛ حموی، احمدبن محمد، غمز عیون‌البصائر، بیروت، 1405ق/1985م؛ سرکیس، یوسف‌الیان، معجم‌المطبوعات العربیه والمعربه، قاهره، 1346ق/1928م؛ ظاهریه، خطی (فقه حنفی)؛ غزی، نجم‌الدین، الکواکب‌السائره، به کوشش جبرائیل سلیمان جیور، بیروت، 1959م؛ کوپریلی، خطی؛ محبی، محمدامین، خلاصه‌الاثر، قاهره، 1284ق؛ المیس، خلیل، مقدمه بر رسائل (نک‍ : ابن نجیم در همین مآخذ)؛ نیز: GAL, GAL, S; Voorhoeve. مهدی سلماسی