ابن نباته، ابوبکر
نویسنده محمدرضا ناجی
مآخذ ابراهیم، محمد، ابوالفضل، مقدمه بر سرح‌العیون (نک‍ : هم‍ ، ابن‌نباته)؛ ابن ایاس، محمدبن احمد، بدائع‌الزهور، به کوشش محمد مصطفی، قاهره، 1403ق/1983م؛ ابن بطوطه، محمدبن عبداللّه، رحله، بیروت، 1384ق/1964م؛ ابن‌تغری بردی، یوسف، المنهل‌الصافی، به کوشش محمد محمد امین و نبیل محمد عبدالعزیز، قاهره، 1982-1988م؛ همو، النجوم؛ ابن‌حجر عسقلانی، احمدبن علی، الدررالکامنه، حیدرآباد دکن، 1392-1396ق/1972-1976م؛ ابن‌حجۀ حموی، ابوبکربن علی، ثمرات‌الاوراق، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1971م؛ همو، خزانه‌الادب، بیروت، 1304ق؛ ابن‌شاکر کتبی، محمد، فوات‌الوفیات، به کوشش احسان عباس، بیروت، 1973م؛ ابن طولون، محمدبن علی، قضاه دمشق، به کوشش صلاح‌الدین منجد، دمشق، 1956م؛ ابن کثیر، البدایه؛ ابن نباته، محمدبن محمد، دیوان، قاهره، 1323ق/1905م؛ همو، دیوان خطب منیریه، بیروت، المکتبه‌الشعبیه؛ همو. سجع‌المطوق، نسخۀ عکسی موجود در کتابخانۀ مرکز؛ همو، سرح‌العیون، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1964م؛ ابن وردی، عمر، تتمه‌المختصر فی اخبارالبشر، به کوشش احمد رفعت بدراوی، بیروت، 1389ق/1970م؛ ازهریه، فهرست؛ بشتکی، محمدبن ابراهیم، مقدمه بر دیوان ابن نباته (نک‍ : هم‍ ، ابن نباته)؛ بغدادی، هدیه؛ پاشا، عمر موسی، ابن نباته المصری امیر شعرائالمشرق، قاهره، 1972م؛ تاج‌العروس؛ حاجی خلیفه، کشف؛ خدوویه، فهرست؛ ذهبی، محمدبن احمد، معجم‌الشیوخ، به کوشش محمد حبیب‌الهیله، طائف، 1408ق/1988م؛ رحیم، مقداد، الموشحات فی بلادالشام، بیروت، 1407ق/1987م؛ زرکلی، اعلام؛ سبکی، عبدالوهاب‌بن علی، طبقات‌الشافعیه الکبری، به کوشش محمود محمد طناحی و عبدالفتاح محمد حلو، قاهره، 1974م؛ سخاوی، محمدبن عبدالرحمن، الضوءاللامع، قاهره، 1354ق؛ سلامی، محمدبن رافع، الوفیات، به کوشش صالح مهدی عباس، بیروت، 1402ق/1982م؛ سید، خطی؛ شوکانی، محمدبن علی، البدرالطالع، قاهره، 1348ق؛ صفدی، خلیل‌بن ابیک، الوافی بالوفیات، به کوشش هلموت ریتر، بیروت، 1381ق/1961م؛ صنعا، خطی؛ طلس، محمد، اسعد، «الحیاه‌الاجتماعیه فی‌القرنین الثالث والرابع»، مجله‌المجمع العلمی العراقی، بغداد، 1371ق/1951م؛ شم‍ 2؛ شیخ بهایی، الکشکول، بیروت، 1403ق/1983م؛ عواد، کورکیس، فهرست مخطوطات خزانه یعقوب سرکیس، بغداد، 1385ق/1966م؛ قاموس؛ قلقشندی، احمدبن علی، صبح‌الاعشی فی صناعه‌الانشاء، قاهره، 1383ق/1963م؛ مبارک، زکی، المدائح‌النبویه فی‌الادب‌العربی، قاهره، 1354ق/1935م؛ مقری تلمسانی، احمدبن محمد، نفح‌الطیب، به کوشش احسان عباس، بیروت، 1968م؛ مقریزی، احمدبن علی، السلوک لمعرفه دول‌الملوک، به کوشش محمدمصطفی زیاده، قاهره، 1956-1958م؛ نقشبندی، اسامه ناصر و دیگران، مخطوطات‌الادب فی‌المتحف‌العراقی، کویت، 1985م؛ نواجی، محمدبن حسن، حلبه‌الکمیت، بولاق، 1276ق؛ یونینی، موسی‌بن محمد، ذیل مرآه‌الزمان، حیدرآباد دکن، 1380ق/1961م؛ نیز: Ahlward; Ambrosiana; Arberry; De Slane; EI2; Ellis, A. G., Catalogue of Arabic Books in the British Museum, London, 1967; ESC2; GAL; Gal, S; Khalidov; Krafft, A., Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften …, Wien, 1842; Pertsch; Türkiye yazmalan toplu kataloğu, Ankara, 1986. محمدرضا ناجی