ابن ناظر
نویسنده محمد هادی موذن جامی
مآخذ ابن‌جرزی، محمدبن محمد، غایه‌النهایه، به کوشش گ. برگشتر سر، قاهره، 1351ق/1932م؛ ابن‌خطیب، لسان‌الدین، الاحاطه، به کوشش محمد عبداللّه عنان، قاهره، 1975م؛ ابوحیان، محمدبن یوسف، البحرالمحیط، بیروت، 1983م؛ سلاوی ناصری، احمدبن خالد، الاستقصاء، به کوشش جعفر و محمد ناصری، دارالبیضاء، 1954م؛ سیوطی، بغیه‌الوعاه، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1964م؛ مقری، احمدبن محمد، نفح‌الطیب، به کوشش احسان عباس، بیروت، 1968م؛ نباهی، ابوالحسن‌بن عبداللّه، تاریخ قضاه‌الاندلس، قاهره، 1948م. محمدهادی مؤذن جامی