ابن میمون، موسی
مآخذ آتای، حسین، مقدمۀ دلاله الحائرین (نک‍ : هم‍ ، ابن‌میمون)؛ ابن‌ابی اصیبعه، احمدبن قاسم، عیون‌الانبیاء، به کوشش آوگوست مولر، قاهره، 1299ق/1882م؛ ابن‌اثیر، الکامل؛ ابن‌خلکان، وفیات؛ ابن‌سناء الملک، هبه‌اللّه‌بن جعفر، دیوان، به کوشش محمد ابراهیم نصر، قاهره، 1388ق/1969م؛ ابن‌شاکر، محمد، فوات‌الوفیات، به کوشش احسان عباس، بیروت، 1974م؛ ابن‌عبری، گریگوریوس ملطی، تاریخ مختصرالدول، به کوشش انطوان صالحانی، بیروت، 1403ق/1983م؛ ابن‌میمون، موسی، دلاله‌الحائرین، به کوشش حسین آتای، آنکارا، 1974م؛ همو، ۫رساله فی تدبیرالصحه (نک‍ : مل‍ ، کرونر)؛ همو، ۫مقاله فی بیان‌الاعراض (نک‍ : مل‍ ، کرونر)؛ همو، ۫مقاله فی صناعه‌المنطق (نک‍ : مل‍ ، تورکر)؛ ابوعبداللّه تبریزی، محمدبن ابی‌بکر، المقدمات الخمس و العشرون من دلاله‌الحائرین، به کوشش محمد زاهد کوثری، قاهره، 1369ق؛ تورات؛ سارتن، جورج، مقدمه بر تاریخ علم، ترجمۀ غلامحسین صدری افشار، تهران، 1335ش؛ ششن، رمضان، فهرس مخطوطات الطب الاسلامی، استانبول، 1404ق/1984م؛ عنان، محمد عبداللّه، عصرالمرابطین والموحدین، قاهره، 1383ق/1964م؛ قرآن مجید؛ قفطی، علی‌بن یوسف، تاریخ‌الحکماء، به کوشش یولیوس لیپرت، لایپزیک، 1903م؛ مقریزی، احمدبن علی، السلوک، به کوشش محمد مصطفی زیاده، قاهره، 1956م؛ ولفنسن، اسرائیل، موسی‌بن میمون، قاهره، 1355ق/1936م؛ نیز: GAS; Judaica; Kroner, H., "FT tadbīr aş-şihhat ۅ", Beitrge zur Geschichte der arabisch-islamischen Medizin, Frankfurt, 1987, vol. V; id, "Der medicinische Schwanengesang des Maimonides fi bayān al-a'rād" ibid, 1990, vol. VI; Meyerhof, M., "L'oeuvre mdicale de Maimonide", ibid, 1990, vol. VI' Sarton, George, Introduction to the History of Science (vide:PB); T䩼rker, Mubahat, "Ms Ibn-I Meymun'un Al-Makāla fi şinā'at al-Manţiq'inin Arapca" A좜DTCFD, Ankara, 1960, vol. XVIII; Wolfson, H. A., Crescas, Critique of Aristotle, Cambridge, 1929. عباس زریاب