ابن کثیر، عمادالدین
نویسنده یوسف رحیم لو
مآخذ ابن‌ تغری‌ بردی‌، المنهل‌ الصافی‌، به‌ کوشش‌ م‌. محمد امین‌، قاهره‌، 1984م‌؛ ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، انباء الغمر، حیدرآباد دکن‌، 1387ق‌؛ همو، الدرر الکامنهٔ، حیدرآباد دکن‌، 1392ق‌؛ ابن‌ عماد، عبدالحی‌، شذرات‌ الذهب‌، قاهره‌، 1351ق‌؛ ابن‌ قاضی‌ شهبه‌، ابوبکر، تاریخ‌، به‌ کوشش‌ عدنان‌ درویش‌، دمشق‌، 1977م‌؛ همو، طبقات‌ الشافعیهٔ، حیدرآباد دکن‌، 1399ق‌؛ ابن‌ کثیر، البدایهٔ؛ همو، تفسیر القرآن‌ العظیم‌، بیروت‌، 1388ق‌؛ ابوملحم‌، احمد و دیگران‌، مقدمه‌ بر البدایهٔ (نک: ابن‌ کثیر در همین‌ مآخذ)؛ ازهریه‌، فهرست‌؛ بغدادی‌، ایضاح‌؛ همو، هدیه‌؛ تیموریه‌، فهرست‌؛ جبوری‌، عبدالله‌، فهرس‌ مخطوطات‌ حسن‌ الانکرلی‌ المهداهٔ الی‌ مکتبهٔ الاوقاف‌ العامهٔ ببغداد/ نجف‌، 1387ق‌؛ حاجی‌ خلیفه‌، کشف‌؛ حسینی‌ دمشقی‌، ابوالمحاسن‌، ذیل‌ تذکرهٔ الحفاظ للذهبی‌، بیروت‌، دار احیاء التراث‌ العربی‌؛ خطراوی‌، محمد العید و محیی‌الدین‌ متو، مقدمه‌ بر الفصول‌ ابن‌ کثیر، دمشق‌/ بیروت‌، 1402ق‌؛ دانشنامه‌؛ داوودی‌، محمد، طبقات‌ المفسرین‌، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد عمر، قاهره‌، 1392ق‌؛ دلیل‌ الکتاب‌ المصری‌، قاهره‌، 1972-1973م‌؛ ذهبی‌، محمد، ذیول‌ العبر فی‌ خبر من‌ غبر، به‌ کوشش‌ محمد السعید بن‌ بسیونی‌ زغلول‌، بیروت‌، 1405ق‌؛ سخاوی‌، محمد، الاعلان‌ بالتوبیخ‌، به‌ کوشش‌ فرانتس‌ روزنتال‌، بغداد، 1382ق‌؛ سید، خطی‌؛ همو، فهرس‌ المخطوطات‌ المصورهٔ، قاهر، 1954م‌؛ سیوطی‌، ذیل‌ طبقات‌ الحفاظ للذهبی‌، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربی‌؛ شاکر، احمد محمد، مقدمه‌ بر عمدهٔ التفسیر ابن‌ کثیر، قاهره‌، 1376ق‌؛ شوکانی‌، محمد، البدر الطالع‌، قاهره‌، 1348ق‌؛ طلس‌، محمد اسعد، الکشاف‌ عن‌ مخطوطات‌ خزائن‌ کتب‌ الاوقاف‌، بغداد، 1372ق‌؛ طهطاوی‌، احمد رافع‌، التنبیه‌ و الایقاظ لما فی‌ ذیول‌ تذکرهٔ الحفاظ، دمشق‌، 1348ق‌؛ ظاهریه‌، خطی‌ (المجامیع‌)؛ عبدالواحد، مصطفی‌، مقدمه‌ بر السیرهٔ النبویهٔ ابن‌ کثیر، بیروت‌، 1383ق‌؛ فهرس‌ المخطوطات‌ المصورهٔ، کویت‌، 1405ق‌؛ مجلهٔ معهد المخطوطات‌ العربیهٔ، ذیقعدهٔ 1378، ج‌ 5(1)؛ مجموعهٔ مختارهٔ لمخطوطات‌ عربیهٔ نادرهٔ من‌ مکتبات‌ عامهٔ فی‌ المغرب‌، بیروت‌، 1407ق‌؛ محمود، منیع‌ عبدالحلیم‌، مناهج‌ المفسرین‌، قاهره‌ / بیروت‌، 1978م‌؛ نیز: Ahlwardt; Arberry; GAL; GAL, S; Laoust, H., X Ibn Ka w o r historien n , Arabica, 1955, vol. II; Pertsch. یوسف‌ رحیم‌لو تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * زا ن‌ * 2 * زا