امور اجتماعى در جامعه‌شناسى چند نوع است، برخى از اهميت، ثبات، قدمت و عموميت بيشترى برخوردار هستند، و بعضى نسبتاً جديد، محدود و در پاره‌اى موارد خصوصى و فرعى مى‌باشند. امورى که از نظر استمرار، عموميت و استقرار در جوامع گوناگون، مورد توجه قرار مى‌گيرند ”نهادها“ هستند.


به‌نظر جامعه‌شناسان، نهادها به منزلهٔ استخوان‌بندى و نسوخ جامعه به شمار مى‌روند و سنگ بناى اصلى جامعه تلقى مى‌گردند. بدين جهت مرکز ثقل و مورد توجه جامعه‌شناسان هستند و در مطالعهٔ جامعه‌شناسي، مقامى بسيار شامخ دارند. زيرا به‌وسيلهٔ نهادها است که زندگى يک جامعه، با تمام پيچيدگى‌ها و تغييرات آن در مقابل بينندگان ظاهر شده، خودنمائى مى‌کند. گذشته از اين به‌نظر ”گيدينگز“، نهادها، با ارزش‌ترين قسمت‌هاى ميراث نسل‌هاى گذشتهٔ بشر را حفظ کرده‌اند“.