خود سه بُعد دارد (شکل ابعاد سه‌ گانهٔ خود):


من کيستم، چگونه خودم را ارزيابى مى‌کنم و چگونه خودم را به ديگران معرفى مى‌کنم. خودپنداره (Self - Concept) به‌صورت مجموعه‌ باورهائى که شخص دربارهٔ خود دارد، تعريف مى‌شود. عزت‌نفس عبارت از ارزيابى شخص از ويژگى‌هاى خاص خود است. بنابراين، خيلى ساده مى‌توان گفت که عزت‌نفس يعنى احساسى که فرد نسبت به خود دارد. سومين بُعد خود به روابط بين خود و رفتار مربوط مى‌شود. شيوه‌اى که من خودم را در نظر مى‌گيرم، تصويرى به‌وجود مى‌آورد که آن را به ديگران ارائه مى‌دهم، همچنين نقش‌هاى متفاوتى که به خودم نسبت مى‌دهم، همان‌هائى است که به ديگران عرضه مى‌کنم:


چيزى که معرفى خود يا ارائه خود ناميده مى‌شود.


ابعاد سه گانهٔ خود
ابعاد سه گانهٔ خود