امروزه، نژادپرستى به‌صورت قبلى خود وجود ندارد. تحول اجتماعى موجب شده است که تصورات قالبى و پيش‌داورى‌هاى اجتماعي، حتيٰ اگر از بين رفته باشد، مثل سابق آشکارا بيان نشود. براى اجتناب از به‌کار بردن کلمهٔ نژادپرستي، کلمات و عبارات ديگرى ساخته شده است. مثلاً، به جاى گفتن ”سياهان“ از عبارت ”اقليت‌هاى قابل توجه“ استفاده مى‌شود. امروزه، برچسب نژادپرست با نکوهش اجتماعى بسيار شديد همراه است. در کشورهاى اروپائى و آمريکائي، اِتّهام نژادپرستى به اشخاص، بزرگترين توهين به حساب مى‌آيد.