گروه چيست؟ احتمالاً خواهيد گفت مجموعهٔ افراد. آيا هر مجموعه افراد مى‌تواند گروه باشد؟ مثلاً، مردمى که در يکى از ايستگاه‌ها منتظر رسيدن اتوبوس يا مترو هستند، گروه تشکيل مى‌دهند؟


به عقيدهٔ پالوس Paulus (۱۹۸۹)، هر مجموعه افراد بايد پنج گروه داشته باشد تا گروه تشکيل دهد. گروه عبارت است از دو نفر يا بيشتر که:


۱. کنش متقابل دارند.


۲. هدف‌هاى مشترک دنبال مى‌کنند.


۳. رابطهٔ نسبتاً ثابتى دارند.


۴. نوعى وابستگى متقابل نشان مى‌دهند.


۵. خود را عضو يک گروه به حساب مى‌آورند.