ادراک از ديگران، به اسناد صفات و يکپارچه کردن آنها محدود نمى‌شود. ادراک از ديگران، يک فرآيند شناختى بسيار پيچيده‌اى است که دام‌هاى متعددي، باز هم به‌صورت سوگيرانه، دربر دارد. خواهيم ديد که چگونه به ابزارهاى متفاوت متوسل مى‌شويم تا عدم اطمينان موجود در ادراک از ديگران را کاهش دهيم. اين ابزارها به شکل ساخت‌هاى شناختي، تحت عنوان طرح‌واره‌ها و قواعد اکتشافى خودنمائى مى‌کنند.