در متون مطبوعاتي، به‌خصوص روزنامه، به‌منظور ايجاد سهولت براى خوانندگان، يکسانى و صرفه‌جوئى از جنبه جا در نگارش، از قاعده زير براى شمارش اعداد و ارقام استفاده مى‌شود. نحوه استفاده از اعداد در قسمت‌هاى مختلف خبر (تيتر، ليد و متن) متفاوت است و بايد به اين نکته توجه داشت. در روزنامه‌نگارى به‌طورکلى اصل بر استفاده از اعداد است.

استفاده از حروف

در موارد زير براى شمارش هميشه از حروف استفاده مى‌شود:


۱. اعداد يک رقمي:


مثال:

- تصادف جاده رشت پنج کشته به‌جاى گذاشت.


- مقتول هشت سال داشت.


استثناها: در تيتر مى‌توان از عدد يک رقمى استفاده کرد؛ همچنين، در جدول‌هاى آماري، نتايج مسابقات ورزشي، نتايج اننخابات، طول و عرض جغرافيائي، مبلغ، مواد قانوني، تصويب‌نامه‌ها، صفحات کتاب، شماره شناسنامه، ساعات روز، تاريخ تولد، شماره خانه، درجه حرارت، قد، وزن.


۲. اعداد در آغاز سطر:


مثال:

- دوازده نفر به اتهام سرقت دستگير شدند.


- سه نفر در تصادف جاده هراز کشته شدند.


- يکهزار و دويست واحد مسکونى تا پايان سال جارى در غرب تهران واگذار مى‌شود.


در مثال سوم، بهتر است جمله به اين صورت بازنويسى شود:


- تعداد ۱۲۰۰ واحد مسکونى تا پايان سال جارى در غرب تهران واگذار مى‌شود.


يا: تا پايان سال جاري، ۱۲۰۰ واحد مسکونى در غرب تهران واگذار مى‌شود.


استثناها: جمله را با سال شمسي، قمرى و يا ميلادى مى‌توان شروع کرد. مانند: ۱۳۶۷، سال اضطراب، دلهره و اميد بود. در تيتر مى‌توان عدد را در آغاز جمله تيتر نوشت. مثال:


- ۱۲ نفر به اتهام سرقت دستگير شدند


۳. اعداد تقريبى (تخمينى):


مثال:

- دوتا سه کيلو هروئين کشف شد.


- سالانه پنجاه تا شصت تن خاويار صادر خواهد شد.


۴. اعداد ترتيبي:


مثال:

- قرن چهارم


- دانشجويان سال سوم


- کلاس دوازدهم


۵. اعداد غيرآمارى :


مثال:

- صد بار گفتم


- يک شبه ره صدساله پيمود


۶. اگر عدد بخشى از واژه باشد:


مثال:

- هزارپا، سه‌قلو، آپارتمان سه خوابه


- سه‌شنبه، پنجشنبه، پنج تن، شش دانگ، دوجين.


۷. اعداد کسرى (کمتر از واحد):


مثال:

- دو پنجم بودجه به امور آموزشى و بهداشتى اختصاص يافت.


- دو دهم درآمد


۸. صفت نسبي:


مثال:

- مذاکرات پنج ساعته، سمينار دو روزه


- دانش آموز سيزده‌ساله‌اى در کنکور سراسرى رتبه اول را به‌دست آورد.


- پيرمرد صد و دو ساله‌اى در آذربايجان زندگى مى‌کند.


- ننويسد: دانش‌آموز ۱۳ ساله‌اى


- مى‌توان نوشت: مقتول ۱۳ سال داشت. پيرمرد ۱۱۰ سال داشت.

استفاده از عدد

در موارد زير براى شمارش هميشه از عدد استفاده مى‌شود:


جدول‌هاى آماري، نتايج مسابقات ورزشي، نتايج انتخابات، طول و عرض جغرافيائي، مبلغ مواد قانوني، تصيويب‌نامه‌ها، صفحات کتاب، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، شماره تلفن، شماره اتومبيل، ساعات روز، تاريخ، شماره خانه، درجه حرارت، وزن، قد.


مثال:

- ۳۷ درجه عرض شمالى


- ۵۲ ريال، ۵ ريال


- ماده ۳ قانون مدني، ماده ۶۵ قانون مجازات عمومى


- تصويب‌نامه شماره ۵ هيئت وزيران


- صفحه ۵، صفحه ۱۲۵


- دارنه شناسنامه شماره ۹ صادره از بخش ۱۲ تهران


- متولد سال ۱۳۲۵هجرى شمسى


- شمار تلفن ۲۲۳۰۰۷


- شماره اتومبيل ۳۱۹۹۴ تهران


- ساعت ۸ و ۴۵ دقيقه و ۵ ثانيه بامداد


- ساعت ۴۵/۸ دقيقه


- ساعت ۲۵/۱۳ دقيقه


- ۱۲ دى ۱۳۷۶، ۵ مهرماه ۱۳۶۷


- خيابان ري- پلاک ۵


- ۳۷ درجه سانتى‌گراد، ۵ درجه فارنهايت


- نوزاد ۴ کيلو و ۷۰۰ گرم وزن داشت.


- ۵ سانتى‌متر، ۱۲۵ سانتى‌متر


- کودک ۵ سال داشت.


- مقتول ۲۵ سال داشت.