هرچند اين وظيفه ارتباطات با مقوله آموزش از طرفى و مقوله خبررسانى از طرف ديگر نزديک است، ليکن، وظيفه‌اى خاص و متمايز از آن دو است. وسايل ارتباط جمعى بايد نه تنها به انتقال خبر و اطلاع، بلکه تحليل درست اخبار و تشريح آنان نيز بپردازند، وقايع متمايز و پراکنده‌اى که در جهان رخ مى‌دهند، به ظاهر متفاوت هستند و چنين به‌نظر مى‌رسد که هيچ‌وجه تشابه ندارند و ليک در واقع و با نگاهى ژرف مى‌توان علل بنيادى براى آنان يافت که اکثراً مشابه هستند.


تحليل علّى پديده‌هاى خبرى و آگاه‌سازى انسان‌ها از اين علل، موجبات تغيير در جهان‌بينى انسان‌ها را فراهم مى‌سازد. به همين سياق، وسايل ارتباط جمعى بايد موجبات آگاهى انسان‌ها از کالاهاى موردنياز را فراهم سازند. بدين‌سان تنها وظيفه اين وسايل پخش خبر نيست، بلکه بايد به تحليل وقايع، تشريح آنان و آگاه‌سازى انسان‌ها از ضروريات زندگى بپردازند. اين آگاه‌سازى با تبليغ از آن رو متمايز است که در آن هيچ‌ کوششى براى خريد فلان کالا نيست، همان‌طور که هيچ کوششى نيز در راه ايجاد گرايش به سوى ديدگاه‌هاى خاصى نيز وجود ندارد. بنابراين مى‌توان گفت وسايل ارتباط جمعى فضائى آکنده از اطلاع و خبر پديد مى‌آورند و تشريح اخبار و داده‌هاى موجود پيرامون، آگاهى انسان‌ها را به دنبال دارد، از همين‌رو است که شهر جديد را به حق شهر آموزش مى‌خوانند.