جدول پاسخ‌هاى آزمايش اول بيان حالت ارتباط غيرکلامى به‌صورت کلامى

نمى‌فهمم
     ناراحتى شديدى دارد و مى‌خواهد در مقابل آن مقاومت کند
     اجازهٔ حرکت و عبور دادن مى‌دهد
     حالت سستى به او دست داده است
نمى‌فهمم
     درد در مفصل دارد
نمى‌فهمم
     شايد خستگى به در کند
نمى‌فهمم
     نگران است
     ابراز محبت مى‌کند
     جواب نه
     نمى‌دانم
     تهديد و شکايت از کار
     يعنى حرف ما را اصلاً قبول ندارد
نمى‌دانم
     متوجه ساختن همراه با نه
نمى‌دانم
     اينکه دارد اميدوار مى‌شود
     نامفهوم
     نه
     مى‌گويد آن در مشت من است
معنى نمى‌دهد
     نمى‌فهمم
     ترس و هراس دارد
     دارد فکر مى‌کند و دربارهٔ يک مسئله تصميم مى‌گيرد
     برو بيرون
     علامت چگونگى و کيفيت
     علاقه دارد به پرواز در بيايد و به هوا بپرد
     مى‌گويد از محل دور شو
     اجازهٔ حرکت و عبور مى‌دهد
     نه، چيزى را خيلى با اطمينان رد مى‌کند
     فردى عصبانى که بخواهد شما از جلو او دور شويد
     علامت منفى
     اشاره به بيرون کردن
     برو عقب
     يواش اشاره مى‌کند برو بيرون (دورشو)
     مى‌خواهد رفع خستگى کند
نمى‌دانم
نمى‌فهمم
     کافى است، جلو نيا

جدول پاسخ‌هاى آزمايش دوم نشان دادن پيام غيرکلامى

رد مسئلهٔ خاص
علامت رد کردن و نفى کردن مسئله‌اي
برو بيرون، قبول نيست، نمى‌پذيرم
برو، برو
از اينجا برويد
برو، بياندازش دور
برو
رد کردن کسي، فرمان بيرون کردن يا راه ندادن
از جلو چشمم دور شو
برو عقب
برو، نيا (با حالت ناراحت و نا راضي)
برو بيرون
دورشو
برو، دور شو
برو، نزديک نيا
کسى را رد کردن- (فردى که از شخصى بدش مى‌آيد براى طرف مربوطه اين علامت را به‌کار مى‌برد)
برو (با لحنى تند)
برو بيرون، برو عقب
برو، ديگر اصلاً قبول نيست
دور کردن چيزى يا اينکه شخصى مايل به آن نيست
برو کنار دور شو
برو بيرون
برو (برو بيرون)
برو، نه
برو با تو کار ندارم
برو، خارج شود
برو
امر به دور شدن
نفى به حالت شديد
از اينجا برو
برو بيرون، قبول نيست، نمى‌پذيريم
برو، برو
با عصبانيت از کسى خواستن که دور شود
رد کردن يا دور کردن چيزى
برو بيرون
برو عقب (دور شو)
دور شو و يا با عصبانيت طرف را رد مى‌کند
علامت رفتن و اجازهٔ حرکت به کسى دادن
علامت نفى و انکار
نيا، لازم نيست بيائى


براى آزمون فرضيه، يعنى براى آنکه بدانيم آيا افراد استنباط يکسان از يک پيام غيرکلامى با دو نوع زبان (کلامى و غيرکلامي) دارند يا اينکه درک يکى از اين دو نوع زبان براى آن پيام غيرکلامى براى آنها امکان‌پذير است، احتمال به‌دست آمدن چهار حالت وجود داشت:


- جواب آزمايش الف و آزمايش ب هر دو صحيح = حالت اول


- جواب آزمايش الف صحيح، آمازيش ب غلط = حالت دوم


- جواب آزمايش الف غلط، آزمايش ب صحيح = حالت سوم


- جواب آزمايش الف و آزمايش ب هر دو جواب غلط = حالت چهارم


نتيجهٔ آزمون براساس چهار حالت مذکور در جدول زير آمده است.


اگر به پاسخ صحيح (تجلى معنى مشابه معنى موردنظر فرستنده) نمرهٔ ۲ و پاسخ غلط تجلى معنى متفاوت با معنى موردنظر فرستنده يا عدم تجلى هيچ معني) نمرهٔ صفر بدهيم. نتايج زير حاصل مى‌شود. (نمره = x و فراوانى = F)