جدول فراوانى پاسخ‌هاى هفتگانهٔ ۱۴۹ آزمايش شونده به بيست اسلايد

شماره
اسلايد
گويهٔ ۱ گويهٔ ۲ گويهٔ ۳ گويهٔ ۴ گويهٔ ۵ نمى‌دانم پيامى
ديگر
۱ ۲۵ ۸۵ ۱۳ ۳ ۹ ۹ ۵
۲ ۴ ۵۶ ۳۰ ۳۳ ۲۱ ۱ ۴
۳ ۲۶ ۳۱ ۲۴ ۴۷ ۸ ۹ ۴
۴ ۲۶ ۴۴ ۴۴ ۲۷ ۵ ۱ ۲
۵ ۵۳ ۵ ۲۱ ۵۶ ۹ ۲ ۳
۶ ۳۳ ۱۴ ۵۰ ۳۱ ۹ ۵ ۷
۷ ۲ ۱ ۹۱ ۳۶ ۹ ۳ ۷
۸ ۵ ۵ ۱۱۵ ۹ ۸ ۳ ۴
۹ ۴ ۳۸ ۱۴ ۷۶ ۱۱ ۳ ۳
۱۰ ۱۳ ۱۴ ۴۱ ۵۶ ۵ ۹ ۱۱
۱۱ ۱۱ ۵۱ ۳۶ ۲۱ ۲۰ ۳ ۷
۱۲ ۱۹ ۵۳ ۴۶ ۱۷ ۷ ۵ ۲
۱۳ ۲۷ ۹۵ ۵ ۷ ۷ ۵ ۳
۱۴ ۱۸ ۶۰ ۳۰ ۱۰ ۱۰ ۱۱ ۱۰
۱۵ ۳۲ ۴۰ ۸ ۳۶ ۱۹ ۷ ۷
۱۶ ۱ ۴ ۱۰۶ ۱۸ ۱۳ ۳ ۴
۱۷ ۲ ۰ ۱۰۲ ۲۴ ۱۱ ۳ ۷
۱۸ ۱ ۱ ۱ ۱۴۲ ۱ ۲ ۱
۱۹ ۷۴ ۹ ۳۵ ۱۶ ۳ ۳ ۹
۲۰ ۱۱ ۲۹ ۷۸ ۱۹ ۴ ۵ ۳