غذاهای هندی هم طرفدارن مخصوص به خود را دارد، هر کسی جرأت مزه کردن غذاهای هندی را ندارد زیرا تندی خاص آنها و ادویه فراوانشان قابل تحمل برای کمتر کسی است ولی غذاهای هندی زیادی امروزه در تمام دنیا طرفدار دارند.