ـ خانواده: Malvaceae

ـ نام علمی: Abutilon megapotamicum


درختچه‌‌ایست همیشه سبز که در تابستان گل‌دهی داشته و برای کاشت مجاور دیوار استفاده می‌شود حداکثر بلندی آن به ۳ متر می‌رسد.ـ نیازها:

مکان آفتابی، خاک حاصلخیز و سبک، حداقل دمای مورد تحمل آن در زمستان صفر درجه سانتی‌گراد است. در فصل رشد خاک را مرطوب نگهدارید و جوانه‌های گیاه را حذف کنید تا گیاه به تولید شاخه‌های جانبی تشویق گردد.


ـ ازیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار و یا قلمه چوب نرم در تابستان.