آفتاب

کتاب‌های معرفی آثار

سپاس آن خداوندی راست که قدرت بی‌نهایتش موجود است و مصنوعات را از میان ”کاف“ و ”نون“ بیرون آورد و چون فرمود: ”کن“ پس ”یکون“ در دایرهٔ امکان تحقق یافت. و درود بی‌حد بر سرور انبیاء محمد مصطفی ـ علیه افضل الصلوات و اکمل تحیات ـ و سلام و رحمت بر عترت طاهره زاهره آن راهنمای بشر در تمامی دوران. علم طب علمی است عظیم‌القدر که در اخبار آمده است: ”العلم علمان: علم‌الادیان …