صحنه: ملک رانوسکایا ـ پرده اول
یک اتاق، که هنوز اتاق بچه‌ها نامیده می‌شود. از آن، دری به اتاق آنیا باز می‌شود. سحرگاه است، آفتاب به‌زودی می‌دمد. ماه مه شروع شده و درختان آلبالو شکوفه کرده‌اند. اما هوای باغ در خنکای صبحدم سرد است. پنجره‌ها بسته است. دونیاشا با یک شمع و لوپاخین با کتابی در دست، وارد می‌شوند ... .

فایل(های) الحاقی

باغ آلبالو baghe_albaloo_68.pdf 280 KB application/pdf