براد هلند در میان تصویرسازان جهان و همزمان در حوزهٔ هنر گرافیک و کارتون از محبوبیت و اعتبار فراوانی برخوردار است. اگرچه از او به‌عنوان کارتونیست یاد می‌شود اما قسمتی از این محبوبیت به‌خاطر تصویرسازی‌های تأثیرگذار و قابل تحسین اوست که در بسیاری از آنها از سیاست‌های دولت آمریکا به تلخی یاد کرده و عملکردهای آنان را به باد انتقاد گرفته است. علاوه بر این ویژگی شخصیت سندیکائی ”براد هلند“ نیز در برخورد و سازماندهی و در تقابل با همهٔ جریاناتی که می‌خواهند...

فایل(های) الحاقی

براد هلند، تصویرساز و کاریکاتوریست brad holand.pdf 60 KB application/pdf