محمدبن محمد، از پاراب، فاراب ماوراءالنهر، در کنارهٔ سیر دریا (رود سیحون) بود. در سال ۲۵۹ ه متولد شد، پدرش از سرداران سپاه سامانیان و از نژاد ایرانی بود. ترک دانستن او، چنانکه بعضی دانسته‌اند خطاست. ”ابن ندیم“ که معاصر آن فیلسوف بود، اصلاً به ترک بودن او اشاره‌ای ندارد، بلکه در آثار قرن ششم هجری و بعد از آن به ترک بودن فارابی تصریح شده‌ است. فارابی از ماوراءالنهر به قصد تحصیل علوم به بغداد رفت و در محضر ”ابو بشر متی‌بن یونس‌القنائی“ استاد بزرگ منطق و حکمت حاضر شد و سپس از استادی ”یوحنا نام“ منسوب به شهر حران که از تربیت‌شدگان حوزهٔ علمی مرو بود قسمتی از منطق و علوم فلسفی را فرا گرفت...

فایل(های) الحاقی

ابو نصر فارابی abonasre farabi.pdf 37 KB application/pdf