هنوز موتورهای جستجو بهتری ابزار برای جذب ترافیک به سایت شما هستند دلیلل آن به‌خاطر هدفمند بودن جستجو در آنهاست. شخصی که دنبال یک موضوع خاص است از جستجو در موتورها به سایت شما می‌رسد. بسیار مهم است که سایت شما برای موتورهای جستجو جذاب باشد چون باعث رتبهٔ بهتر و ترافیک بیشتر و در نتیجه فروش بیشتر خواهد شد که هدف اصلی هر سایت است.
برای افزایش رتبه در موتورهای جستجو هفده استراتژی بسیار مهم خواهد بود:
۱. تراکم کلمات، ۲. کلمات کلیدی در نام دامنهٔ سایت شما، ۳. عنوان صفحه، ۴. شناسه توصیف....

فایل(های) الحاقی

وب سایت خود را به یک مرکز درآمد تبدیل کنید markaze daramad.pdf 248 KB application/pdf