مدیریت مبتنی بر عملکرد (PBM) را می‌توان در یک محیط یا حداقل پیش‌زمینه‌هاب لازم به اجراء درآورد در نتیجه در بیشتر سازمان‌ها قابل پیاده کردن است. این سیستم روشی نظام‌مند است که با طراحی مناسب نتایج را در حداقل زمان ممکن ارائه می‌کند. تأکید بر پاسخ‌گوئی تک‌تک اعضای فرایندها، لحاظ کردن نظر مشتریان و پاسخ‌خواهان در برنامه‌ها و اهداف سازمان و به‌طور کلی درگیری همه این افراد در بهبود کیفیت سازمان و القای روح عدالت و شایسته سالاری در کل تشکیلات از جمله ویژگی‌های متمایز کننده این روش نوین مدیریتی از سایر روش‌های مرسوم و پیشین می‌باشد... .

فایل(های) الحاقی

استقرار نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد management.pdf 487 KB application/pdf