”گاهی“

من آنقدر گاهی دلم برایت تنگ می‌شود
که با سر ـ ضربه‌های مضراب
به سر ـ پنجهٔ بی‌توانم
با چار سیم سه‌تارم
به میهمانی ستاره‌ها می‌روم
کوچه گرد
اصطرلاب را،
آخرین ستاره،
بخت مرا می‌گشاید؟...