”ذوق سرودن“

فروغ مهر بر این پرتو ز اخگر م است
سر سریر ملائک به سجده بر در ما است

تجلی ”ارنی“ کاز کلیم پوشاندند
خلیل در طلبش در طواف آذر ما است

گهی خموش به جذب مهیم چون دریا
گهی چو موج، همه شور دهر در سر ما است

حدیث مستی ما شد سمر به عالم قدس
که جبرئیل امین جرعه نوش ساغر ما است

به ساکنان سماوات دل گرو ندهیم
که عرش داغ وصال حسین و حیدر ما است...

فایل(های) الحاقی

گزیدهٔ چند سروده soroudah.pdf 119 KB application/pdf