”ذوق سرودن“<br /> <br /> فروغ مهر بر این پرتو ز اخگر م است <br /> سر سریر ملائک به سجده بر در ما است<br /> <br /> تجلی ”ارنی“ کاز کلیم پوشاندند<br /> خلیل در طلبش در طواف آذر ما است <br /> <br /> گهی خموش به جذب مهیم چون دریا<br /> گهی چو موج، همه شور دهر در سر ما است<br /> <br /> حدیث مستی ما شد سمر به عالم قدس<br /> که جبرئیل امین جرعه نوش ساغر ما است <br /> <br /> به ساکنان سماوات دل گرو ندهیم<br /> که عرش داغ وصال حسین و حیدر ما است...

فایل(های) الحاقی

گزیدهٔ چند سروده soroudah.pdf 119 KB application/pdf