مدیریت بر هوش‌های پرورش یافته | How to Manage the R&D staff

مدیران فنی با مسؤولیت‌های مدیریتی خود به عنوان مسؤولیتی جانبی و جزو کوچکی از شغلشان برخورد می‌کنند. بنابراین آنچنان که باید، به سازمان و کارکنانشان نمی‌پردازند و چون تخمینی از مسؤولیت‌های خطیر مدیریتی خود ندارند، به‌ندرت در جهت کسب توانش‌ها‌ی اضافی لازم برای کسب موفقیت در حرفه جدید خود کوشش می‌کنند. برخلاف این گروه ، مدیران فنی ، با شناختی که از پیچیدگی‌های مدیریت دارند، سخت می‌کوشند تا مهارت‌ها‌ی انسانی و سازمانی لازم را فراگیرند، و ضمن توجه به این مهم ، آگاهی علمی خود را نیز در سطح مناسبی نگهدارند.
واقعیت‌ها‌ی دنیای آیینه‌ای مدیریت ، ایجاب می‌کند که مدیران تحقیق و توسعه بکوشند تا مدیر فنی شوند. امیدواریم مطالب این کتاب بتواند ضمن کمک به مدیران تحقیق و توسعه در خصوص جنبه‌های عملی مدیریت بر هوش‌های پرورش یافته، آنها را با امور سازمانی و کاری مدیریت تحقیق و توسعه نیز آشنا سازد.

فایل(های) الحاقی

مدیریت بر هوش‌های پرورش یافته modariat bar hoshhaye parvaresh yafte.pdf 6,678 KB application/pdf