ادراک حسی از دیدگاه ابن سینا

معرفت شناسی در میان شاخه‌های بسیار متنوع فلسفه از جهاتی ممتاز است. شاید مهم‌ترین جهت این باشد که بسیاری از مباحث و مسائل دیگر شاخه های فلسفه توانمندی عقل و ذهن را در درک و کشف واقعیت از پیش فرض گرفته‌اند، وجود معرفت را مفروض پنداشته و نفی شکاکیت را مسلم انگاشته‌اند. حال آنکه این مسائل مانند ده‌ها مبحث مردافکن و تشویش‌آور دیگر از قبیل: تحلیل معرفت، ارزشمندی ادراکات، ملاک توجیه باور، مشکلات انواع معرفت نظیر استقرا، ادراک حسی حافظه و علم ما تقدم تنها بخشی از مسائل عرفت‌شناسی است که باید از قبل بدان پرداخت و در آن علم، اتخاذ موضع نمود در غیر این صورت در بسیاری از مسائل عقلی و فلسفی چاره‌ای جز سکوت نیست. <br /> در این میان مسئله ادراک حسی نقشی ممتاز دارد. زیرا مایه و اساس دیگر ادراکات تصوری و تصدیقی است. تاثیر و نقش احساس تا بدان‌جا بنیادی است که بیست نقش گوناگون برای آن ذکر شده و فیلسوفی بی‌نظیر مانند بوعلی در این زمینه صدها صفحه نگاشته و غبار کهنگی از طلعت آن سترده است هر چند اندیشمندان بعدی کار احساس را نیم خام گذاردند.

فایل(های) الحاقی

ادراک حسی از دیدگاه ابن سینا ebook198.exe 658 KB application/octet-stream
ادراک حسی از دیدگاه ابن سینا ـ جلد دوم ebook199.exe 635 KB application/octet-stream