واژه‌ای که اشو زرتشت در اوستا (گات‌ها) برای خدای یگانه به‌کار برده اهوره مزدا است. در آغاز بیشتر نیایش‌ها این عبارت به چشم می‌خورد: خَشنَو ترَه اَهورَهِه مَزدا. یعنی به خشنودی اهورامزدا. اهورامزدا در فارسی امروز به شکل‌های زیر درآمده است. هُرمَزد، هُرمُزد، اورمَزد، هورمَزد، هرمَز، اورمَز. همچنین خدا، خداوند، یزدان به همین معنی در فرهنگ‌های فارسی آمده است. واژهٔ هرمزد مه امروز در نثر و نظم ما غالباً به معنی خداست پس از گذراندن چندهزار سال به این ترکیب درآمده است. نخست از ترکیب دو واژهٔ آریائی با معانی مختلف به‌وسیلهٔ پیامبر، اشوزرتشت، اسم خدای یگانهٔ ایرانیان گردید.<br /> و پس از چندین سده از زبان مخصوص گات‌ها و اوستا داخل زبان پارسی باستان یعنی زبان دورهٔ هخامنشی شد، پس از آن به پهلوی انتقال یافت و از آنجا به فارسی زبانان رسید... .

فایل(های) الحاقی

اهورامزدا ahooramazda.pdf 143 KB application/pdf