فضای سبز، تفریحی و ورزشی مکان‌های تامین آسایش همگانی می‌باشند. در شهرهای پاسخ ده و دارای کیفیات محیطی بهینه، نسبت بالایی از سطح شهر به کاربری سبز و باز و تفریحی و ورزشی اختصاص دارد. هرچند فضاهای سبز و باز در لباس باغات و مزارع عرصه‌های سنتی کالبد شهر ایرانی را در بر می‌گرفتند...

فایل(های) الحاقی

تحقق پذیری پیشنهادات فضای سبز، تفریحی و ورزشی طرح‌های جامع و ساماندهی تهران و شاخص مصوبات کمیسیون مادهٔ پنج. tahaghoghpaziriye fazahaye varzeshi.pdf 2,131 KB application/pdf